Apríl 2021-  Jún 2021

Bojovali sme za to, aby naši najbližší neumierali opustení v nemocniciach bez možnosti kontaktu s rodinou.

V apríli 2021 Slovensko už vyše roka čelilo pandémii, platil núdzový stav, no opatrenia sa aktuálne zvoľňovali. Vo vzťahu k nemocniciam stále platilo, že boli zakázané návštevy pacientov.

Jedna z najťažších okolností smrti našich najbližších bola nemožnosť fyzického kontaktu, kým boli hospitalizovaní v nemocniciach. Mnohí z nás nemohli milovaných príbuzných navštíviť ani v terminálnych štádiách, nemohli stisnúť ruku, rozlúčiť sa.

Návštevy pacientov zakazovala vyhláška hlavného hygienika (ÚVZ SR) z októbra 2020. V nemocniciach vládol chaos. V jednej príbuzných za chorým pustili, v ďalšej len „po známosti“, v drvivej väčšine taká možnosť vôbec nebola, inde pustili k jednému prípadu a k druhému nie, inokedy mohol prísť k umierajúcemu kňaz, ale syn alebo dcéra nie. To všetko bez akýchkoľvek platne daných pravidiel či argumentov, o ktoré sa by sa mohli príbuzní alebo lekári oprieť.

covid_pacienti_navstevy

Čo sme urobili

4. 2021 sme zaslali vláde SR, ministerstvu zdravotníctva, hlavnému hygienikovi a ďalším (napr. členom pandemickej komisie, na vedomie poslancom NR SR, Prezidentke SR, komisárke pre zdravotne postihnutých…) Otvorený list, v ktorom sme žiadali o urýchlené vydanie povolenia na možnosť návštev covidových pacientov a na nastavenie jasných a jednotných pravidiel.

Mnohí príbuzní by podstúpili akékoľvek protipandemické opatrenia, len aby im bol umožnený kontakt s pacientom, napr. očkovanie, PCR test, respirátor, ochranný odev, prípadne i karanténu.

Pre podozrenie z porušovania ľudských práv sme sa obrátili na Verejnú ochrankyňu práv SR Máriu Patakyovú, ktorá prijala náš podnet a oslovila ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského so žiadosťou, aby usmernil zdravotnícke zariadenia o poskytovaní výnimky zo zákazu návštev.

Iniciátorky OZ Skutočné obete následne žiadosť predostreli priamo na pôde MZ SR na stretnutí so štátnym tajomníkom Kamilom Szásom a o problematike naďalej priebežne s MZ SR komunikovali a informovali verejnosť. Naše aktivity vyústili do vydania usmernenia MZ SR z 25.5.2021, ktorým ministerstvo stanovilo finálnu podobu pravidiel návštev v zdravotníckych zariadeniach. MZ SR uznalo, že právo na návštevu majú aj pacienti na oddeleniach Covid-19.

Podmienky návštev na odd. Covid-19:

  • umožňujú sa návštevy iba k pacientom ťažko chorým s predpokladom dlhodobej (viac ako 14 dní) hospitalizácie a zomierajúcim, ďalej sa umožňujú na požiadanie pacienta návštevy kňazom za účelom podávania sviatostí, a ostatným duchovným,
  • navštevujúca osoba musí pri návšteve na oddelení, kde sú hospitalizovaní pacienti s ochorením COVID-19, dodržiavať protiepidemické opatrenia,
  • vedie sa evidencia navštevujúcich osôb, ktoré potvrdia porozumenie riziku návštevy pacienta s infekčným ochorením a prevzatie zodpovednosti v prípade prenosu infekcie od navštíveného pacienta; z uvedeného dôvodu sa podporuje elektronická komunikácia s pacientom prostredníctvom videohovoru
  • návštevy sa umožňujú 1-2 osobám prichádzajúcim na návštevu k jednému pacientovi,
  • režim možných návštev na oddelení, kde sú hospitalizovaní pacienti s ochorením COVID-19, zverejní nemocnica na webovej stránke a pri vstupe na oddelenie.

ombudsmanka_navstevy_nemocnice_

Podporte naše aktivity finančným príspevkom na účet SK06 0900 0000 0051 8039 9161.

Podporte verejnú zbierku na centrálny pamätník a budovanie živých pietnych miest na transparentný účet SK60 0900 0000 0051 7908 3645.